Intelektualna svojina

Zaštita i ostvarivanje prava intelektualne svojine

  • Posedujemo dugogodišnje iskustvo u pogledu najrazličitijih aspekata zaštite i ostvarivanja prava intelektualne svojine. U svom radu nudimo široki spektar usluga svim pravnim i fizičkim licima iz zemlje i inostranstva, što pre svega obuhvata pružanje saveta u vezi sa zaštitom intelektualne svojine, sastavljanje ugovora, zastupanje u postupcima registracije žiga, patenta i drugim postupcima pred Zavodom za intelektualnu svojinu i drugim administrativnim telima;
  • Nudimo usluge savetovanja i zastupanja u postupcima registracija patenta i žiga pred inostranim telima i međunarodnim organizacijama.
  • Nastojimo da pomognemo klijentima da u svom poslovanju postupaju u skladu sa pravom intelektualne svojine, kao i da spreče i efikasno se suprotstave svakoj eventualnoj povredi svojih prava.
  • Članovi našeg tima poseduju sveobuhvatna znanja i bogato iskustvo u oblasti zaštite i ostvarivanja prava autora, izdavača, proizvođača fonograma i interpretatora.
  • Ukoliko je iniciranje sudskog postupka neophodno radi zaštite interesa nosioca prava, u konsultaciji sa klijentom preduzimamo odgovarajuće radnje u sudskom postupku i pružamo usluge zastupanja do konačnog rešenja spora u korist klijenta i naplate potraživanja.

Advokati