Hartije od vrednosti

Zaštita prava i interesa, savetodavne usluge i zastupanja na tržištu HOV

  • Naše usluge obuhvataju zaštitu prava i interesa investitora na tržištu kapitala, kao i pružanje saveta i zastupanje u poslovanju dužničkim i vlasničkim HOV. Zastupamo sva pravna i fizička lica, iz zemlje kao i iz inostranstva, kao investitore i učesnike na berzanskom i vanberzanskom tržištu;
  • Posedujemo bogata iskustva u pogledu berzanskog poslovanja, kao i specijalizovana znanja u pogledu pružanja saveta i zastupanja na finansijskom tržištu;
  • Pružamo stručnu podršku i usluge zastupanja pri registraciji menica i meničnih ovlašćenja, kao i u čekovnim i meničnim i drugim sporovima.

Advokati