Nepokretnosti

Prenos prava na nepokretnostima, zastupanje u pregovorima i izradu ugovora

  • Usluge naše kancelarije obuhvataju prethodno ispitivanje uslova za zaključenje svih vrsta pravnih poslova u pogledu prenosa prava na nepokretnostima (ugovori o zakupu, kupoprodaji, poklonu, doživotnom izdržavanju), kao i zastupanje u pregovorima i izradu ugovora;
  • Pružamo stručnu pomoć i sveobuhvatne pravne usluge u oblasti prava nepokretnosti, poput iniciranja postupka i zastupanja pri uknjižbi i upisu prava, kao i zastupanja u postupcima pred administrativnim organima i sudovima u cilju ostvarivanja i zaštite prava vlasnika i korisnika nepokretnosti;
  • Pružamo usluge zastupanja fizičkih i pravnih lica iz zemlje i inostranstva u parničnom postupku, naplati potraživanja obezbeđenih hipotekom i ostalim postupcima izvršenja i obezbeđenja koji se tiču prava nepokretnosti.

Advokati